Agencja Reklamowa M4Bizz zapewnia bezpieczeństwo korzystania
z serwisu kobietanaswoim.pl. Zapoznaj się z naszą polityka prywatności.

Kontakt

Kobieta na swoim

M4Bizz– Agencja Reklamow

Piotrowskiego 19/2

 85 – 098 Bydgoszcz

ksiazka@kobietanaswoim.pl
kom. +48 501 925 206

kom. +48 607 877 286

 

 

Agencja Reklamowa M4Bizz z siedzibą w Bydgoszczy (85-098), przy ul. Piotrowskiego 19/2, zapewnia bezpieczeństwo korzystania
z serwisu kobietanaswoim.pl. Zapoznaj się z naszą polityka prywatności.

Wstęp
Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Informacje uzyskiwane o użytkowniku
Udostępniasz nam wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej usługi. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim
Twoje dane mogą zostać wykorzystane tylko w ramach w ramach działań M4Bizz, celem udzielania informacji o ofercie. Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom ani firmom pośrednim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Mechanizm statystyki
Serwis kobietanaswoim.pl monitorowany jest systemem Google Analytics, który zbiera adresy IP i informacje przesyłane przez przeglądarkę internautów odwiedzających nasz serwis, celem wyróżnienia pojedynczych internautów oraz odróżnienia nowych od powracających. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Korzystamy z „ciasteczek” (ang. cookies), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku, Twojego adresu email, czy też dotyczących Ciebie danych osobowych. Informacje, jakie ciasteczka generują o Twojej aktywności na stronie (włącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. M4Bizz nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi, jakie posiada. Ani M4Bizz ani Google nie będą łączyć ani próbować łączyć adresu IP z danymi użytkownika komputera. Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela.

Odnośniki do innych stron
Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu kobietanaswoim.pl

Zmiany
Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez. Usługodawcę za pośrednictwem serwisu kobietanaswoim.pl i ich podstronach (“Portal”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu kobietanaswoim.pl gdyż określa on prawa i obowiązki Administratora portalu jak również prawa i obowiązki Użytkowników. Użytkownik korzystając z Portalu akceptuje postanowienia Regulaminu i wyrażasz zgodę na przestrzeganie go.

Niniejszy Portal i jego Funkcjonalności skierowany jest do osób nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa. W przypadku chęci skorzystania z Portalu bądź jego Funkcjonalności przez Konsumenta, warunki korzystania z Portalu i Funkcjonalności ustalane będą indywidualnie.

Wszelkie wzmianki używając słów „my”, „nas” , „nasze” oraz „portal” i „strona” odnoszą się do Portalu bądź Administratora Portalu.

Wszelkie wzmianki dotyczące słów „ty” , „twój” , „twoje” na naszym portalu lub w niniejszym Regulaminie odnoszą się do ciebie jako Użytkownika Portalu.

W obrębie niniejszego Regulaminu, następujące terminy będą miały następujące znaczenia:

Administrator – oznacza podmiot świadczący usługi za pomocą kobietanaswoim.pl  – M4Bizz Joanna Czerska-Thomas

REGON:               340868436

NIP:       5921540780

M4Bizz Joanna Czerska-Thomas,

Ul. Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz

 

REGULAMIN

“Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna w ramach kobietanaswoim.pl

“Dane” oznaczają wszelkie składające się na Usługę informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, panel zarządzania, prace, oznaczenia, nazwy, programy, oceny, symbole, obrazy, nagrania, w jakiejkolwiek formie, charakterze, sposobie nagrania lub prezentacji na obszarze Portalu przez Administratora;

“Użytkownik” oznacza każdą osobę prawidłowo zarejestrowaną na Portalu, bądź w przypadku braku wymogu rejestracji, osobę która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i korzysta z dostępnych Funkcjonalności zawarłszy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

„Konsument” – konsument w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

„Cennik” – określa koszty Funkcjonalności (zgodnie z jej charakterem, jednorazowy lub cykliczny), po uiszczeniu, którego Użytkownik uzyskuje do niej dostęp.

Postanowienia ogólne

Administrator jest jednostką posiadającą wszelkie prawa do Portalu, rozumianego jako platformy informatycznej.

Wszelkie prawa do Portalu, jego elementów, włączając w to software, grafikę i inne oraz domenę internetową Portalu stanowią wyłączną własność Administratora lub są przez niego użytkowane. Używanie jakichkolwiek powyższych elementów dozwolone jest wyłącznie w zgodności z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem jak i dobrymi obyczajami.. Udostępnianie przez Administratora Funkcjonalności Użytkownikom, według ustaleń Regulaminu, Uprawnia Użytkownika do korzystania z Portalu i Funkcjonalności wyłącznie w zakresie uzgodnionym przez Strony min. w ramach Regulaminu Portal dostępny jest w Internecie pod adresem kobietanaswoim.pl

W przypadku, gdyby Portal odsyłał do innych stron będących własnością Administratora Użytkownik zostanie o tym uprzednio powiadomiony.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i i zobowiązać się do jego przestrzegania. W przypadku Usług lub Funkcjonalności wymagających rejestracji, dodatkowo warunkiem skorzystania z nich jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie Regulaminem w toku rejestracji.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi na Portalu w każdym czasie. Użytkownik w dowolnym momencie może utrwalić Regulamin zapisując go na własnym nośniku. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu ilekroć będzie odwiedzał Portal lub korzystał z niego.

Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi, w szczególności działania mogące destabilizować pracę Portalu lub utrudniać dostęp do niego. Zabronione jest również podejmowanie działań krzywdzących Administratora lub innych Użytkowników oraz zagrażających ich prawom lub interesom.

Korzystanie z Portalu jest możliwe jedynie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na uzyskanie połączenia z Internetem. Korzystanie z różnych funkcjonalności Portalu lub Usług może być zależne od instalowania oprogramowania osób trzecich, takiego jak Java, Java Script, oraz wykorzystania plików „cookies”.

Zaleca się Użytkownikowi chronienia danych umożliwiających dostęp do konta, takich jak login i hasło.

Administrator dokona wszelkich starań by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Portalu.

Administrator oświadcza, że koniecznością zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Portalu i jego Funkcjonalności niezbędne jest wykonywanie raz na jakiś czas napraw, konserwacji, kontroli, wdrażania poprawek oraz zmian na Portalu i jego elementach. Administrator zaznacza, że w czasie wykonywania takowych czynności dostęp do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Portalu może być ograniczony lub uniemożliwiony. Administrator zobowiązuje się informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych oraz szacunkowym czasie ich trwania za pomocą kanałów dostępnych Użytkownikom, głównie w formie zawiadomień publikowanych pod adresem www, pod którym dostępny jest Portal. Administrator będzie bezzwłocznie informował o wszelkich nieplanowanych lub niezależnych od niego przerwach technicznych za pomocą dostępnych Użytkownikom procedur.

 

Czas realizacji zamówienia

Zamówienia z opcją odbioru osobistego realizujemy natychmiast po otrzymaniu wpłaty.

Zamówienia z opcją wysyłki realizujemy do 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Przesyłki są realizowane przez Pocztę Polską i mogą zdarzyć się opóźnienia w dostawie.

 

Umowa na dostarczenie Usług drogą elektroniczną

Korzystanie z funkcjonalności Portalu możliwe jest dopiero po zawarciu umowy dotyczącej dostarczania usług drogą elektroniczną. Umowy zawierane są pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem i może dotyczyć zarówno płatnych jak i bezpłatnych Usług lub Funkcjonalności oferowanych na Portalu przez Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu. Część płatnych i bezpłatnych Usług może wymagać wcześniejszej rejestracji na Portalu. Użytkownik będzie uprzednio informowany o tym, które typy Usług lub Funkcjonalności wymagają opłaty lub wymagają wcześniejszej rejestracji w ramach funkcjonowania Portalu.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.. W przypadku poszczególnych Usług/Funkcjonalności umowa może być zawarta na okres oznaczony, opisany uprzednio w parametrach Usługi

Administrator wyraźnie uprzednio zaznacza na Portalu które Usługi są płatne oraz określać metody płatności.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy Usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy

III. Płatności

Celem korzystania z płatnych Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązany jest je opłacić zgodnie ze stawkami i zasadami przyjętymi w Cenniku.

W przypadku subskrypcji ciągłej, Użytkownik może ją wypowiedzieć na zasadach przewidzianych dla danej Funkcjonalności, przedstawionych nie później niż przed zawarciem Umowy.

Dostępne dla Użytkownika formy płatności to: a) Karta kredytowa/płatnicza: Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl i Płatność przelewem

Wszelkie płatności dokonywane są za pomocą wybranej metody płatności online dostępnej na Portalu. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, iż liczy się z obowiązkiem zapłaty za Usługę.W ramach zapewnienia efektywności procesu płatności, Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych swojej karty kredytowej, takich jak jej numer, numer CVC, imię i nazwisko właściciela oraz termin ważności. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji jeżeli jego bank korzysta z dodatkowych środków bezpieczeństwa. Powyższe dane nie będą przechowywane ani używane przez Administratora, chyba, że zdecyduje się na to Użytkownik podczas procesu rejestracji.

Dokonujący opłaty Funkcjonalności Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

Zażalenia

Użytkownik ma prawo zgłosić zażalenie Administratorowi, jeżeli Usługi – definiowane w niniejszym Regulaminie – nie zostaną przez Administratora dostarczone, lub zostaną dostarczone w formie niezgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub jeżeli umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wykonywana niewłaściwie.

Zażalenia mogą być zgłaszane elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na Portalu.

Jeżeli dane dostarczone w zażaleniu nie umożliwią Administratorowi zidentyfikowania Użytkownika albo zgłaszanych problemów, Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w tej kwestii.

Administrator powinien odpowiedzieć na wszelkie zażalenia Bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedź na zażalenie zostanie wysłana wyłącznie na adres email przypisany do Konta, z którego zażalenie było wysłane. W uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać wiadomość na inny adres email podany przez Użytkownika zgłaszającego zażalenie.

Odstąpienie od Umowy i zerwanie Umowy

Umowa w kwestiach dotyczących Funkcjonalności nieodpłatnych i niewymagających rejestracji na Portalu zostaje zerwana automatycznie po zaprzestaniu korzystania oraz wyświetlania Portalu przez Użytkownika.

Umowa w kwestiach dotyczących Usług płatnych wygasa zgodnie z warunkami świadczenia Funkcjonalności w zależności od jej charakteru – jednorazowego lub ciągłego.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy Usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu, włączając w to blokowanie lub usuwanie Konta Użytkownika, w przypadku używania Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub uzgodnieniami Regulaminu (w przypadkach uzasadnionych). W przypadku naruszeń, które da się naprawić, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia naruszenia i przywrócenia stanu rzeczy zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym przez Administratora okresie. Dopiero w przypadku niezastosowania się do powyższego apelu w wyznaczonym czasie, Administrator może usunąć Konto i zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu.

Administrator może odmówić dostarczania Usług jak i usunąć Konto Użytkownikowi, który założył nowe Konto po tym, jak jego poprzednie Konto zostało usunięte albo Umowa z nim zerwana w wyniku wykroczeń prawnych lub niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (w przypadkach uzasadnionych).

Zerwanie niniejszej Umowy odbywa się w zgodzie z prawami i roszczeniami powstałymi lub nabytymi przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

Reklamacje

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Dane kontaktowe pod którymi można złożyć reklamacje:

M4Bizz Joanna Czerska-Thomas
ul. Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest M4Bizz Joanna Czerska-Thomas z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 19/2.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto w każdym momencie. Proces ten jest permanentny i niemożliwy do cofnięcia. Użytkownikowi zaleca się zapisanie lub skopiowanie wszelkich danych przetrzymywanych na Koncie przed usunięciem go, gdyż owe dane mogą nie być Użytkownikowi dostępne po usunięciu Konta.

Administrator nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie Usług z powodów niezależnych od Administratora.

Administrator nie gwarantuje korzystnego wpływ swoich zaleceń lub rekomendacji zawartych w Raportach na finansowe wyniki Użytkownika. Choć Administrator będzie dostarczał swoich Usług z odpowiednią starannością.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian do Regulaminu, o których będzie powiadamiał Użytkownika za pomocą kanałów dostępnych na Portalu lub według innego sposobu, pod warunkiem, że owe zmiany nie będą naruszać praw Użytkowników.